Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

na stronie http://aurasystem.pl tworzonej i administrowanej przez Aura System Ltd  z siedzibą pod adresem: International House 24 Holborn Viaduct; EC1A 2BN London; United Kingdom  VAT/NIP PL-5263160212 („Usługodawca”), ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin”).

1. Definicje

 • Użytkownik– podmiot korzystający zserwisu: http://aurasystem.pl i tworzonej i administrowanej przez Aura System Ltd, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności organy samorządu terytorialnego, administracji zespolonej, administracji niezespolonej, administracji rządowej i ich jednostki pomocnicze.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, spełniający wymogi regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną  rozumieniu art. 8 ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
 • Usługa– usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przeglądaniu zawartości strony, składania zamówień oraz przesyłania wiadomości przez formularz wzakładce KONTAKT oraz
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej iotrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.).
 • System Teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych ioprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 • Środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, wtym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2. Zasady ogólne

 • Dla korzystania z formularza „Kontakt”, Użytkownik wykorzystuje formularz dostępny na stronie internetowejhttp://roboclean-krakow.pl/kontakt i wyraża zgodę na warunki korzystania z niniejszego formularza kontaktowego..
 • Do korzystania z usług określonych wniniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia zsiecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari, IE lub inna oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • Korzystanie i świadczenie Usługi nie rodzi dla Użytkownika oraz Usługodawcy żadnych innych wzajemnych zobowiązań, ponad te wynikające zniniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Warunki świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 • Wypełnienie formularza oraz akceptacja Regulaminu jest jednoznaczne zzawarciem umowy oświadczenie drogą elektroniczną Usł
 • Użytkownik może wkażdej chwili zrezygnować zkorzystania z Usługi, wysyłając wiadomość na adres biuro@aurasystem.pl o treści wskazującej na cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oraz zobowiązującej Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz tego Uż Otrzymanie przez Usługodawcę wiadomości o powyższej treści jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi.

4. Warunki świadczenia usług

 • Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika wzakresie ina warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów Teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział wświadczeniu Usług drogą elektroniczną
 • o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne zpowszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na adres email: biuro@roboclean-krakow.pl.

6. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika (jego dotyczące) będą przetwarzane przez Aura System Ltd, z siedzibą pod adresem: International House 24 Holborn Viaduct; EC1A 2BN London; United Kingdom  VAT/NIP PL-5263160212 na następujących zasadach:.

 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie wcelu korzystania zUsług opisanych w niniejszym Regulaminie,
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania,
 • Użytkownik ma prawo wniesienia żądania ozaprzestanie ich wykorzystywania,chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie, są niezbędne do świadczenia Usł Wniesienie przez zainteresowaną osobę żądania usunięcia danych wymaganych w formularzu, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.

Data opublikowania edycji III regulaminu 20 stycznia 2017 r.